مهرِ نشسته بر دل

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل

بیرون نمی توان کرد إلّا به روزگاران

"سعدی"

 

گفتی: «به روزگاران مهری نشسته...» گفتم:

بیرون نمی توان کرد «حتّی» به روزگاران

"محمدرضا شفیعی کدکنی"

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
رضا

شفیعی کدکنی استاد گل دانشگاه... چقدر این مرد افتادست