# آرامش

بوم زندگی

ﺍﻫﻞ ﺩﻟﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻣﻬﻤﻪ، ﺍﻫﻞ ﻛﺠﺎ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﻫﻞ ﻭ ﺑﺠﺎ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻣﻬﻤﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻨﻄﻖ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید